Váš košík je prázdný

Výměna a vrácení zboží

 

Zboží, které si přejete vyměnit nebo vrátit, musí být v původním stavu, nepoškozené a s visačkou.

 

Výměna

 

Pokud nejste se zbožím spokojeni, nebo je kabelka či jiný sortiment, nevhodný dárek a přejete si jej vyměnit, postupujte následovně:


Pošlete zboží na adresu:

Parum Pudici s.r.o.

Petýrkova 25

148 00 Praha 4


Zboží pečlivě zabalte, aby nedošlo k jeho poškození. Uschovejte si potvrzení o odeslání zásilky. 

Po přijetí zboží vás budeme telefonicky nebo na e-mail kontaktovat o jeho přijetí a odeslání zboží nového.


A nebooo...


Zboží můžete vyměnit osobně na prodejně v showroomu na Praze 4

Předem si zjistěte dostupnost zboží, které si přejete vyměnit. Showroom není otevřen stále, ale po tel domluvě.

Kontakty pro zjištění dostupnosti zboží najdete zde.


Vrácení

 

Vrácení neboli „odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku“ bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Pokud si přejete zboží vrátit, můžete využít formulář dostupný u obchodních podmínek.

O vrácení zboží nás informujte telefonicky nebo e-mailem, pro rychlejší vyřízení.


Zboží zašlete na adresu:

Parum Pudici s.r.o.

Petýrkova 25

148 00 Praha 4

 

Po přijetí zboží a jeho kontrole, zda je zásilka ve stavu odpovídajícím (v původním stavu, nepoškozená a s visačkou), vás budeme kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.

Při vracení zboží vždy uvádějte číslo bankovního účtu, na který si přejete peníze vrátit.


 

Stornování objednávky spotřebitelem


Pokud si přejete objednávku stornovat, prosím, učiňte tak přes email nebo telefonicky. Vždy Vám bude storno potvrzeno pomocí emailu.


 

Reklamace

Reklamační řád 

Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Záruční doba Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců.

 

Záruka se nevztahuje na následující případy: zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením, zboží bylo poškozeno přírodními živly, zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. 

 

Reklamace a její uplatnění 

 

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy. 

 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. 

 

Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností: na e-mailovou adresu provozovatele info@bagpoint.cz, poštou na adresu provozovatele, telefonicky na tel. č.: +420 777 811 223 a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží ve vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a nejlépe s kopií prodejního dokladu na adresu provozovatele: Parum Pudici s.r.o. PetýRkova 1966/25 148 00 Praha 4 - Chodov Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Spotřebitel bude informován pomocí emailu, kdy a jak uplatnil právo z vadného zboží do 24 hodin od jeho uplatnění. Emailem bude také vyrozumněn o vyřízení reklamace. 

V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit:

Telefonicky+420 777 811 223 na tomto čísle jsme vám k dispozici každý den od 9:00 do 18:00.

E-mailem info@bagpoint.cz na vaše dotazy se snažíme odpovídat co nejrychleji, i během víkendů a svátků.